فیلم

آشنایی با منظومه رشد

تدوین شده در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران ? با موضوع فرایند رشد قبل از انعقاد نطفه تا رسیدن به بلوغ کامل ? ویژه فعالان تعلیم و تربیت

مشاهده بیشتر »