خانه / عملیات

عملیات

عملیات های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی با توجه به متغیر های گوناگون و عموما با همکاری مجموعه های دیگر برگزار می شود

 

امام خامنه ای:
ما اگر بخواهیم در مقابل جبهه دشمن کار کنیم،
باید تنوع، ابتکار، انگیزه و برنامه داشته باشیم،
کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود،
مگر با “تشکیل جبهه”..