خانه / بایگانی برچسب: شهید حسن علیمردانی

بایگانی برچسب: شهید حسن علیمردانی

شهید حسن علیمردانی

a36bc6394b9c233a6f16a57b5f3e1d588301 310x165 - شهید حسن علیمردانی

در روستای آغل کمر بخش نصرآباد از شهرستان تربت جام متولد شد. انقلاب پیروز شد و او به قصد پیشبرد اهداف انقلاب لباس مقدس سپاه بر تن کرد. مقاومت وی در برابر مشکلات و ازخودگذشتگی، از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود. سرانجام در بعدازظهر ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۰ با اصا

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید حسن علیمردانی (۱۳۲۲ تربت جام – ۱۳۶۰ تنگه چذابه)

00 46 271x165 - خوبان خراسانی - شهید حسن علیمردانی (1322 تربت جام – 1360 تنگه چذابه)

در روسـتای آغـل کمـر بخـش نصرآبـاد از شهرسـتان تربت جـام متولـد شـد. ۱۳ سـال بیشـتر نداشـت کـه فقـر شـدید او را بـرای کار بـه مشـهد کشـاند تـا شـاید بتواند، کمـی از نیـاز خانـواده را برآورده سـازد. پـس از مدتی به شـغل مکانیکی روی آورد. محـل زندگی اش زیرزمین کوچـک و …

توضیحات بیشتر »