فرهنگی

عهدواره ملی هفته پیشرفت

فراخوان مجموعه های خودجوش مردمی مرتبط با عرصه های پیشرفت کشور 🔹 شامل بخش عمومی، تخصصی و بخش ویژه به همراه اهدا جوایز ارزنده به 93 مجموعه خود جوش مردمی 📌 تحقق اراده جوانان در عصر پیشرفت Asr-pishraft.ir

مشاهده بیشتر »