خانه / توانمندسازی

توانمندسازی

آموزش و ارتقاع سطح اطلاعات فعالان و تشکل ها یک هدف اساسی جبهه بشمار می رود

امام خامنه ای:
ما اگر بخواهیم در مقابل جبهه دشمن کار کنیم،
باید تنوع، ابتکار، انگیزه و برنامه داشته باشیم،
کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود،
مگر با “تشکیل جبهه”..