خانه / کار ویژه / یاران خراسانی / خوبان خراسانی / خوبان خراسانی – شهید ابوالفضل رفیعی (۱۳۳۴ مشهد – ۱۳۶۲ هورالهویزه)
خوبان خراسانی – شهید ابوالفضل رفیعی (۱۳۳۴ مشهد – ۱۳۶۲ هورالهویزه)

خوبان خراسانی – شهید ابوالفضل رفیعی (۱۳۳۴ مشهد – ۱۳۶۲ هورالهویزه)

در روستای سیج مشهد به دنیا آمد. مادرش می گوید: قبل از ابوالفضل، خداوند هفت پسر به ما داد كه همگى در كودكى از دنيا رفتند. وقتى مجددا باردار شدم شبى در حال خواب و بیداری ندايى شنيدم كه گفت: پسرت را ابوالفضل نام بگذار، زنده می ماند. بعد از زايمان، همسرم گفت: اين كودك را به ياد جواد – آخرين فرزند از دست رفته مان- جواد می نامم. اندك زمانى نگذشته بود كه كودك به شدت بیمار شده بود. یاد آن ندا افتادم. موضوع را با يكى از اقوام -كه اهل علم بود- در ميان گذاشتم.

او تأكيد كرد كه نام فرزند بيمارمان را به ابوالفضل تغيير دهيم. با تغيير نام او بیماری اش نيز بهبود یافت. در سن ۶ سـالگی در مکتب خانـه قـرآن را فرا گرفـت و پـس از آن بـه دبسـتان رفـت و در مقطـع سـیکل تحصیل کرد. سـپس در مدرسـه خیراتخـان از مـدارس دینـی مشـهد، مـدت ۷سـال علـوم حـوزوی را کسـب کـرد. در دوران فعالیت هـای علیـه رژیـم پهلوی، از فعالان مشـهد بـود و در تظاهرات و راهپیمایی ها و اعتصابات حاضر شد. در همين رابطه چند بار توسط مأموران رژيم ستم شـاهی تحت تعقيب قرار گرفت، اما هر بار با زيركى تمام از مهلكه گريخت. به علت فشار و خفقان رژیـم با نپوشيدن لبـاس روحانیـت راه دیگـری را برگزیـد. در اوایـل انقلاب دو تـن از مأمـوران رژیـم را با شـگرد خاصی مضروب سـاخت. بـا ورود امـام خمینـی بـه ایـران، جهـت حفاظـت از ایشـان بـه تهـران و قم رفـت و پس از تشـکیل سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی به عضویت مشـهد درآمد و به عنوان مسـئول گشـت شـب سـپاه به مبـارزه با منافقیـن پرداخت. با شـروع غائله کردسـتان مسـئولیت فرماندهی عملیات سـپاه سـقز را بر عهده گرفت. با شـروع جنـگ تحمیلـی از کردسـتان بـه مشـهد مراجعـت کـرد و در ۱۰ دی ۱۳۶۱ به عنـوان فرمانده تیپ شـهید رجایی عازم جبهه های جنوب(منطقه شـوش) شـد. مشـاور نظامی تیپ ۲۱ امام رضا علیه السلام در عملیـات فتح المبیـن و مسـئول محور یکـی از خط هـای تنگه ی چزابه بـود. همچنیـن فرمانده تیپ امـام صـادق علیه السلام بـود. بعـد از عملیـات والفجـر ۴ نیـز به عنـوان معاونت لشـکر ۵ نصر برگزیده شـد، در عملیـات خیبـر ۲۱ و در عملیات هـای والفجـر مقدماتـی تا والفجر ۳ هم حضور مسـتمر داشـت. پـس از رشـادت های فـراوان و چنـد بـار مجروحیـت، در ۱۲ اسـفند ۱۳۶۲ در عملیـات خیبر در منطقـه هورالهویـزه بـه شـهادت رسـید و پیکر پاکش در بهشـت رضا علیه السلام به خاک سـپرده شد .

https://yaran-khorasan.com/19191

مطلب پیشنهادی

خوبان خراسانی – مرحوم حسین آقا ملک (۱۲۵۰ مشهد – ۱۳۵۱ تهران/مشهد)

حسین آقا ملک معروف به حاج حسین ملک از بزرگترین واقفین تاریخ معاصر چشم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code